Co budeme stavět

Cílem je vybudovat ucelený vzdělávací komplex nejen pro waldorfskou pedagogiku, ale také pro možnost celoživotního vzdělávání a pro realizaci volnočasových aktivit. Tyto aktivity budou doplněny možností kvalitního stravování. Nyní působíme ve městě celkem na čtyřech adresách (viz. www.waldorf-olomouc.cz).
Co vše ucelený vzdělávací komplex zahrnuje?

Budova pro MŠ

Nyní má naše školka tři oddělení s maximální kapacitou celkem 58 dětí. Naším záměrem je postavit budovu se čtyřmi odděleními o celkové kapacitě 100 dětí. Herny v této budově budou mít oválný tvar připomínající dělohu, prostory budou vybaveny přírodními materiály, stěny vymalujeme jemnou plastickou výmalbou tak, aby nejen láskyplný přístup personálu, ale i prostředí u dětí vyvolávalo pocit jistoty, harmonie a bezpečí. Předškolní období je kouzelná doba objevování a seznamování se se základními principy a hodnotami, proto je toto období pro celý život tolik zásadní. Je velmi podstatné jak kvalitní prostředí a hodnoty děti v této době zažijí.

Více o současné MŠ: www.waldorf-olomouc.cz/skolka

Předpokládaný rozpočet: 22 500 000,-Kč

Budova pro ZŠ

V našem záměru je postavit budovu školy která nám umožní navýšit kapacitu tak, abychom mohli nabídnout vzdělávání většímu počtu zájemců. Nyní jsme v situaci, kdy po zápise nemůžeme všechny zájemce přijmout. I přesto, že naše škola má velmi zodpovědně vytvořena kritéria pro přijetí, je velmi obtížné rozhodovat, které dítě bude přijato a které ne.

Proto v nové budově postavíme celkem 18 učeben tak, abychom měli možnost vzdělávání nabídnout většímu počtu žáků. Učebny budou sloužit jako kmenové třídy, nebo odborné učebny (jazyková učebna, IT učebna, učebna chemie,...). Součástí budovy kromě vlastní kuchyně s jídelnou je i multifunkční sál, který bude sloužit nejen pro rozvoj komunikačních dovedností formou dramatické výchovy, ale také jako hudební a pohybová učebna. Právě na rozvoj morálky, vůle a ostatních měkkých dovedností je v naší škole kladem velký důraz. Všechny předměty u nás mají stejnou váhu. Zastáváme názor, že pro harmonický život je manuální zručnost a vztah k umění přinejmenším stejně důležitý jako znalost českého jazyku či matematiky.

Více o současné ZŠ: www.waldorf-olomouc.cz/skola

Předpokládaný rozpočet: 83 500 000,-Kč

Budova odborných učeben

Součástí nového vzdělávacího komplexu je i samostatná budova odborných učeben, která bude rozdělena do pater podle využití. V přízemí vznikne prostorná dílna pro práci se dřevem a kovem a v patře pak ateliér pro výtvarné techniky a práci s textilem. Právě rozvoj zručnosti a celkově manuálních dovedností je velkým tématem dnešní doby. Naše škola tyto dovednosti realizuje koncepčně v ucelených projektech. Uvedu zde příklad práce s textilem z projektu Život zvířátka. Žáci navštíví ZOO, kde si každý žák vybere jedno zvíře, udělá o něm referát, kterým své vybrané zvíře představí spolužákům. Pak navrhne a připraví střih. Na závěr podle vlastního střihu vybrané zvíře ušije. Je to jen jeden příklad z mnohých, realizujeme i další krásné projekty jako je Stavba domu, nebo Ze zrna chléb. Rukodělné činnosti rozvíjejí i jiné než jen rozumové schopnosti, a proto je velmi přínosné je realizovat v prostoru proto určeném. Přesunem do jiného prostředí se žáci snadno přeladí pro danou činnost.

Více o současné ZŠ: www.waldorf-olomouc.cz/skola

Předpokládaný rozpočet: 10 000 000,-Kč

Školní statek

Při prohlížení projektu tato budova vyvolává u dětí školky a žáků školy největší nadšení. Už se moc těší na to, až se budou starat o zvířátka, až je budou chodit krmit, měnit jim podestýlku a jiné. Budova má sloužit jako praktická učebna přírodovědy a environmentální výchovy. Postavením této budovy chceme děti a žáky obohatit o nenahraditelnou praktickou zkušenost.
Budou zde živá zvířátka vyžadující celoročně každodenní péči. Děti tak od malička budou zažívat, že na této planetě jsou i jiné živé bytosti, které mají svoji roli v přírodním koloběhu, a které potřebují naši úctu a péči bez ohledu na to, zda přináší přímý užitek pro nás lidi, nebo ne. Součástí školního statku bude i školní políčko, kde si budou děti pěstovat mrkev, rajčata, brambory, obolí a jiné. Vše vypěstované pak v rámci projektové výuky upotřebí. Upečou chleba, připraví občerstvení na školní slavnost, tak aby věděly, že jejich práce měla smysl a užitek.

Pro děti v době vývoje je velmi důležité dělat věci, kde sami zažívají a vidí pak reálné užití. Pokud v této době získávají jen teoretické informace, které se „možná někdy budou hodit", může se stát, že z reálného použití svých znalostí budou mít obavu, která je následně může svazovat. Praktická výuka vede děti k samostatnosti, k získávání zdravé sebejistoty a smysluplnosti tohoto světa.

Více o současné ZŠ: www.waldorf-olomouc.cz/skola, více o současné MŠ: www.waldorf-olomouc.cz/skolka

Předpokládaný rozpočet: 13 000 000,-Kč

Budova správce areálu

Nově vzniklý areál bude vyžadovat dozor a technické zajištění nejen v době běžné pracovní doby, ale prakticky po celou dobu. Je nutné se včas postarat o topení, aktuálně odklízet sníh a v neposlední řadě se řádně starat o školní zvířata. Dům správce areálu má být zázemím pro osobu, která tohle vše bude zajišťovat bez ohledu na to, zda je pondělí či den sváteční.

Předpokládaný rozpočet: 5 000 000,-Kč

Budova pro zájmové, celoživotní vzdělávání a rozvoj sportu

Ucelený vzdělávací komplex bude nabízet nejen vzdělávání dětí a žáků, ale také možnost celoživotního vzdělávání. Právě v této budově připravujeme realizaci aktivit pro různé věkové kategorie od děti až po seniory.
Budovu z velké části tvoří tělocvična, která v dopoledních hodinách bude sloužit převážně pro potřeby školy a odpolední hodiny budou vyhrazeny pro veřejnost. Ostatní prostor je navržen tak, aby mohl sloužit jak pro celoživotní vzdělávání, tak případně pro realizaci různých volnočasových a sportovních aktivit.

V přízemí plánujeme také vybudovat občerstvení, které Vás k nákupu nebo posezení bude lákat příjemnou vůní kávy či čaje už od brzkého rána tak, aby zde byla možnost nákupu svačinek jak pro zaměstnance, tak pro děti. Každému, kdo si rád ráno udělá hezkou chvilku, se tu naskytne možnost v klidu si posedět u dobré kávy a přečíst si noviny. Věříme, že možnost občerstvení v příjemném prostředí ocení nejen účastníci celoživotního vzdělávání a sportovních aktivit, ale případně i veřejnost.

Ropočet: 46 000 000,-Kč